Hôm nay thứ 4. Ngày 02/12/2015

CHUYÊN MỤC


KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2011-2012
- Căn cứ công văn số 226/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II THCS, THPT năm học 2011-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. - Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, trường THPT Tầm Vu 3 tổ chức kiểm tra học kỳ II và đánh giá, xếp loại học sinh như sau:

   UBND TỈNH HẬU GIANG                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

S  Ở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                          

KẾ HOẠCH THI HỌC KÌ 2

NĂM HỌC 2011-2012

 

          - Căn cứ công văn số 226/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn kiểm tra học kỳ II THCS, THPT năm học 2011-2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

- Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012, trường THPT Tầm Vu 3 tổ chức kiểm tra học kỳ II và đánh giá, xếp loại học sinh như sau:

A. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ II:

I. Cấp THCS:

1. Ra đề và tổ chức kiểm tra:

- Đối với khối lớp 6, 7, 8: Phòng GD&ĐT huyện tổ chức ra đề kiểm tra và bố trí lịch kiểm tra.

- Đối với khối lớp 9: Phòng GD&ĐT ra đề chung, tổ chức sao in và bố trí lịch kiểm tra chung cho các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Đối với các môn còn lại của khối 6, 7, 8, 9: giáo viên bộ môn chủ động sắp xếp ra đề và bố trí học sinh thi tại lớp học theo thời khóa biểu từ ngày 16/4 đến 21/4/2012

2. Thời gian làm bài:

- Toán, Ngữ văn:  90 phút.

- Các môn còn lại: 45 phút.

3. Hình thức ra đề và lịch kiểm tra:

a) Hình thức ra đề:

- Đề kiểm tra học kì II ra theo hình thức tự luận. Riêng đối với môn Tiếng Anh đề kiểm tra có 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận; đề thi có các phần sau:

+ Từ vựng: Trắc nghiệm.

+ Ngữ pháp: Trắc nghiệm.

+ Đọc hiểu: Trắc nghiệm (dạng guided cloze)

+ Viết: Tự luận (viết đổi câu và viết có gợi ý)

- Nội dung đề kiểm tra ra từ tuần 20 đến tuần thứ 34

b) Thời gian kiểm tra:

   Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố bố trí lịch kiểm tra từ 23/4/2012 đến 05/5/2012.

II. Cấp THPT:

1. Lớp 10, 11:

a) Tổ chức kiểm tra:

- Tổ trưởng các tổ bộ môn tổ chức ra đề kiểm tra chung cho toàn trường theo từng ban đối với các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học.

- Riêng các môn còn lại: giáo viên bộ môn chủ động sắp xếp ra đề và bố trí học sinh thi tại lớp học theo thời khóa biểu từ ngày 16/4 đến 21/4/2012.

* Đề kiểm tra các khối lớp 10, 11 ra từ tuần 20 đến tuần thứ 34.

b) Ra đề và kết cấu đề:

·        Đề kiểm tra gồm 2 phần: phần chung và phần riêng.

- Phần chung: Áp dụng chung cho học sinh theo chương trình chuẩn và chương trình nâng cao

- Phần riêng gồm 2 phần: phần riêng dùng cho học sinh học theo chương trình chuẩn và phần riêng dùng cho học sinh học theo chương trình nâng cao. Tuy nhiên, khi làm bài kiểm tra, học sinh được tự chọn 1 trong 2 phần riêng để làm bài; không bắt buộc phải làm đúng phần riêng theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao đã học tập .

·        Hình thức ra đề:

   + Khối 10, 11: Ra đề kiểm tra học kì II ra theo hình thức tự luận. Riêng đối với môn Tiếng Anh do điều kiện chưa chuẩn bị được máy nghe nên không tổ chức kiểm tra phần nghe. Vì vậy đề kiểm tra Tiếng Anh ra theo hướng có 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận; đề thi có các phần sau:

* Môn Tiếng Anh:

ü Từ vựng MCQ

ü Ngữ pháp MCQ

ü Đọc hiểu: True-False hoặc MCQ

ü Viết: Viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.

c) Thời gian làm bài:

- Toán, Ngữ văn: 90 phút

- Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, Ngoại ngữ: 60 phút.

d) Thời gian kiểm tra: từ ngày 23/4/2012 đến 05/5/2012.

2. Lớp 12:

a) Tổ chức kiểm tra:

- Sở Giáo Dục và Đào tạo ra đề kiểm tra chung cho 8 môn: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Sinh học, Hóa học.

- Các môn còn lại: giáo viên bộ môn chủ động sắp xếp ra đề và bố trí học sinh thi tại lớp học theo thời khóa biểu từ ngày 26/3 đến 31/3/2012.

* Lịch thi: Trong 03 ngày (từ ngày 03/ đến 05/4/2012) sở GD & ĐT sẽ thông báo lịch thi cụ thể từng môn sau khi Bộ GD & ĐT công bố môn thi tốt nghiệp THPT.

 

b) Kết cấu đề: (các môn kiểm tra chung).

- Môn Tiếng Anh, Vật lý, Sinh vật, Hóa học kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Số lượng câu hỏi:

+ Tiếng Anh:  50 câu.

+ Vật lý, Sinh học, Hóa học: 40 câu.

- Môn Toán, Văn, Địa lý, Lịch sử kiểm tra dưới hình thức tự luận.

          c) Cấu trúc đề kiểm tra học kì II lớp 12:

          - Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề thi mỗi môn gồm 2 phần:  

          - Phần chung cho tất cả thí sinh: ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình chuẩn (CTC) và chương trình nâng cao (CTNC);

          - Phần tự chọn: học sinh chọn 1 trong 2 phần để làm. Nếu làm hết 2 phần thì không được chấm điểm.  

          - Đối với môn Ngoại ngữ: đề thi mỗi môn chỉ có phần chung dành cho tất cả thí sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa CTC và CTNC, không có phần tự chọn.

          III. YÊU CẦU ĐỀ KIỂM TRA:

- Căn cứ vào chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông được ban hành tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT.

- Tổ chức ra đề theo yêu cầu đặt ra trong đợt tập huấn biên soạn đề kiểm tra vừa qua của Sở GD&ĐT (nội dung đề thi đảm bảo 50% nhận biết và 50% thông hiểu và vận dụng).  Tổ trưởng tổ bộ môn phân công ra đề và đáp án thống nhất toàn trường. Đề thi phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, phân hóa, bảo mật, không trùng với đề kiểm tra trước đó. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.

- Đề kiểm tra lại những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.

- Phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với lứa tuổi học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT (không ra những nội dung trong chương trình giảm tải).

* Lưu ý: Riêng môn Lịch sử và Địa lý yêu cầu có phần kiểm tra kiến thức Lịch sử - Địa lý địa phương từ 1 đến 2 điểm trong đề thi theo thang điểm 10 ở từng lớp cụ thể như sau:

- Lịch sử địa phương: lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11.

- Địa lý địa phương: lớp 9.

IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

- Khi tổ chức kiểm tra học kỳ II, trường lập danh sách học sinh theo vần A, B, C đối với từng khối lớp cho các môn kiểm tra theo đề chung của Sở, của Phòng GD và của trường.

- Khi tổ chức chấm bài phải đánh phách, cắt phách và chấm tập trung theo quy định chấm thi hiện hành.

V. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM HỌC SINH:

Thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT (ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông) và các công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

 

 

 

B. TỔ CHỨC THI THỬ TN THPT:

- Trường tiến hành tổ chức thi thử TN. THPT (từ ngày 03/5 đến 05/5/2012). Đề thi Sở GD&ĐT sẽ ra thống nhất toàn tỉnh theo cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT. Tổ trưởng phân công giáo viên cùng môn đổi bài chấm với nhau.

- Lịch thi cụ thể (sẽ có khi Bộ GD&ĐT công bố môn thi tốt nghiệp do Sở GD ra) .

C. TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC:

         

          - Tổ trưởng bộ môn chỉ đạo GVBM tổ chức ôn tập thật tốt tất cả các môn ở các khối lớp trước khi kiểm tra học kỳ II và kiểm tra thống nhất theo lịch thi đã đề ra trong kế hoạch này.

- Đảm bảo phải hoàn thành nội dung chương trình khi kết thúc học kì II.

- Tổng hợp báo cáo về BGH để đảm bảo báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định.

- Gửi đề thi chung ở các bộ môn khối lớp 10, 11 về BGH (qua đại chỉ tinhnt.c23tamvu3@haugiang.edu.vn) trước ngày 19/5/2012 để đảm bảo báo cáo về Sở GD&ĐT trước ngày 21/5/2012 ./.

 

Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VP, GDTrH, P3.

     Nguyễn Thị Tính

 

Ngày 26/03/2012 - 09:52:07
Tác giả: BGH -*-

[1] 2 3 ... 1329 >>

Thông báo