Hôm nay thứ 3. Ngày 01/12/2015

TIÊU ĐỀ/SỐ HIỆU: Kế hoạch số 23/KH-PGDĐT ngày 22/9/2011 Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức
MÔ TẢ:

KẾ HOẠCH

Về chấn chỉnh đạo đức, tác phong,

lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

 

Căn cứ Chỉ thị 15-CT/TU ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên;

          Căn cứ Kế hoạch 51/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2011 của UBND huyện Phụng Hiệp về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, công việc của nhà trường đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức của ngành. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được vẫn còn một số hạn chế như: một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật còn kém; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời gian làm việc, như làm việc riêng, đi muộn, về sớm, đặc biệt uống rượu, bia trong ngày làm việc…

Để tiếp tục đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, hiệu quả làm việc, đảm bảo an toàn ANTT trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch về chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở giáo dục;

- Làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp xúc, giải quyết thủ tục hành chính, các nhiệm vụ được giao;

- Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục đối với quần chúng nhân dân; làm giảm đến mức thấp nhất những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công tác công;

- Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, lề lối làm việc và các tệ nạn khác; đảm bảo tốt an toàn ANTT trong cơ quan đơn vị.

2. Yêu cầu:

- Tạo phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan nhà nước,  phát hiện và nhân rộng những gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tác dụng tích cực đến mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên; không phô trương, hình thức, làm theo phong trào. Lấy hiệu quả hoạt động công vụ và kết quả, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được  giao.

II. Nội dung:

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng tích cực, hiệu quả. Cụ thể:

1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung:

a) Đối với công việc và trong cơ quan:

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Tỉnh ủy Hậu Giang về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; công văn chỉ đạo thực hiện của các cấp;

- Chấp hành nghiêm sự phân công của lãnh đạo, nội quy, quy định cơ quan; thực hiện đúng kỷ luật cơ quan, không đi trễ, về sớm, thực hiện chế độ làm việc theo quy định;

- Đeo thẻ công chức trong quá trình làm việc;

- Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không làm việc riêng, đặc biệt không uống rượu bia và các loại nước có cồn trong ngày làm việc, khi đang thi hành công vụ, đi công tác xuống cơ sở, hội, họp; trừ trường hợp thực hiện công tác tiếp khách  khi thật cần thiết, nhưng phải có giới hạn.

- Đoàn kết với đồng nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm được lãnh đạo phân công,  phối hợp tốt trong công việc; tận tụy, trung thực, phát huy tính sáng tạo, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; không đùn đẩy công việc và chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc mà mình chịu trách nhiệm chính.

- Trong thời gian trực tiếp giảng dạy hoặc học tập,...cán bộ, công chức, viên chức và học sinh không được sử dụng điện thoại di động.

b) Đối với phụ huynh học sinh:

- Cần có thái độ tiếp xúc niềm nở, tận tình, lịch sự; hành vi giao tiếp tôn trọng, nhiệt tình;

- Nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết công việc và các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Thường xuyên phối hợp để nâng cao vai trò trách nhiệm đối với học sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường.

2. Tập thể, cơ quan cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tạo nền nếp gọn gàng, sạch sẽ, văn minh trong hoạt động công vụ tại công sở;

- Giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc;

- Thực hiện đầy đủ công tác tiếp dân theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của đơn vị mình;

- Các đơn vị cam kết không để xảy ra khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính; cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị bị xử lý kỷ luật do vi phạm các nội dung quy định tại Kế hoạch này hoặc do các hành vi tiêu cực khác; đảm bảo phối hợp tốt công tác an toàn ANTT trường học, xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt.

- Có ý thức trách nhiệm bảo quản sử dụng tiết kiệm tài sản công. Khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy.

III. Tổ chức thực hiện:

- Trên cơ sở kế hoạch này, tuỳ vào đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết hoặc đưa thêm nội dung để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị mình;

- Tổ chức quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện kế hoạch;

- Xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, mức phấn đấu cụ thể của toàn đơn vị trong việc tổ chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc và tổ chức cho từng bộ phận, cá nhân đăng ký, cam kết các nội dung thực hiện gắn với chức năng nhiệm vụ được giao;

- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện trong cơ quan, đơn vị, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng và rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, chỉ đạo;  tuyên truyền, giáo dục; lồng ghép các hoạt động phê và tự phê bình về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân và tập thể vào nội dung sinh hoạt lệ hàng tháng của đơn vị, tổ chức đoàn thể trong nhà trường; nội dung và kết quả thực hiện kế hoạch này là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của cá nhân, đoàn thể trong nhà trường;

- Từng trường công bố công khai địa chỉ hộp thư hoặc hộp thư điện tử (nếu có) của đơn vị mình để tiếp nhận ý kiến phản ảnh hoặc góp ý của phụ huynh về thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức ...và có trách nhiệm thẩm tra, xác minh, xử lý, trả lời kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của nhân dân.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc lồng vào các đợt thanh tra toàn diện, thanh tra chuyên đề các nội dung trên và xem đây là một trong các nội dung, tiêu chí để bình xét thi đua hằng năm, đồng thời khen thưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích tốt trong quá trình thực hiện và có biện pháp đề xuất, xử lý đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên có hành vi gây nhũng nhiễu, mất đoàn kết, an ninh trật tự trong cơ quan.

Trên đây là kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Yêu cầu các trường thực hiện tốt theo tinh thần Kế hoạch này./.

NGÀY BAN HÀNH: 2011-09-22
Download

Thông báo