Hôm nay thứ 4. Ngày 02/12/2015

Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 78/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch Cán bộ quản lý giai đoạn 2015-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh.
Số: 70 /KH- PGDĐT-TCCB KẾ HOẠCH Công tác Tổ chức cán bộ năm học 2014-2015
Số: 64/KH-CNTT KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014- 2015
Công Văn 522 /PGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn hoạt động của các Hội đồng trong nhà trường
Số: 466 /PGDĐT-TCCB Vv hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp
Số: 189 /QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh
Số 190 /QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh
Số: 182 /PGDĐT-TCCB V/v hướng dẫn thuyên chuyển hè năm 2013
Số: 167/PGDĐT Về việc triển khai thực hiện thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tư pháp
Số: 156 /PGDĐT V/v khảo sát nhu cầu về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức
Số: 137/PGDĐT V/v góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Số: 903 /PGDĐT-TCCB V/v triển khai hướng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy theo quy định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông
Số: 08/KH-CĐGD KẾ HOẠCH Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (Từ ngày 01/01/2004 đến ngày 01/01/2014)
Số: 897 /PGDĐT-TĐKT V/v góp ý kiến thang điểm thi đua
Số: 780/PGDĐT-NV V/v hướng dẫn tổ chức thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi năm học 2012-2013
Số: 782/PGDĐT-NV V/v chuẩn bị đoán tiếp Đoàn thanh tra của Sở GD&ĐT Hậu Giang
Số: 783/PGDĐT-NV V/v chấn chỉnh công tác An toàn giao thông ở các trường học trong thành phố.
Số: 89/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lược tăng trưởng xanh trong hệ thống giáo dục thành phố Vị Thanh
Số: 84 /KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2012)
Số:709/PGDĐT V/v cập nhật và báo cáo dữ liệu qua phần mềm quản lý nhân sự (PMIS)
Số: 645/PGDĐT-CNTT V/v nhập và báo cáo dữ liệu học sinh qua phần mềm quản lý trường học SREM trong các trường MN-MG, TH,THCS.
Số: 346/PGDĐT V/v triển khai hệ thống quản lý nhà trường (SMAS 2.0) giai đoạn 2 tỉnh Hậu Giang năm học 2012-2013
Số: 45 /KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Công tác hè năm 2012
Số: 121/QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác giáo dục
Số: 252/PGDĐT V/v báo cáo thống kê cuối năm học 2011-2012
Số : 235/BC-PGDĐT BÁO CÁO Sơ kết về việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện “Ngày pháp luật”năm 2011
Số : 37/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” năm 2012
Số:217/PGDĐT V/v Khảo sát thực trạng học sinh chơi trò chơi trực tuyến.
Số: 151/PGD&ĐT Về việc hướng dẫn công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục năm 2012
Số: 89/QĐ-PGD&ĐT Quyết Định: Về việc thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chóng tham nhũng Ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Vị Thanh
Số: 28/KH-PGDĐT KẾ HOẠCH Tổ chức các phong trào thi đua Năm học 2011 - 2012
Số: 79/PGDĐT-TĐKT Về hướng dẫn và qui định việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm.
Số: 83/QĐ-PGDĐT Quyết định: Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh
Số: 25/TTr-PGD&ĐT Tờ trình: Về việc ban hành Chỉ thị lãnh đạo thực hiện công tác Chống mù chữ phổ cập giáo dục năm 2012
Số: 47/KH-BCĐ KẾ HOẠCH Về việc trồng cây trong khuôn viên trường học
Số: 40/QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban coi thi cuộc thi tiếng Anh qua internet Thành phố Vị Thanh - Năm học 2011-2012
Số: 29/QĐ-PGD&ĐT Quyết Định: Về việc thành lập Ban chỉ đạothực hiện phong trào thi đua" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Năm học 2012-2012 và những năm tiếp theo
Số: 133/QĐ-PGD&ĐT Quyết định: Về việc thành lập Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục thành phố Vị Thanh, năm học 2010-2011
Số: 131/QĐ-PGD&ĐT Quyết Định: Về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, năm học 2010-2011

Thông báo