• :
  • :
Văn bản liên quan

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành  trong lĩnh vực giáo dục

Ngày ban hành:
11/11/2020
Ngày hiệu lực:
03/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực