NGƯỜI PHÁT NGÔN:

Giám đốc: Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng

Email: hangnht.sgd@haugiang.gov.vn

Điện thoại: 0293.3876.267