VĂN PHÒNG SỞ
----------ooOOOoo-----------

 

1. Chức năng:

     Văn phòng Sở giúp Giám đốc Sở tổng hợp, đánh giá tình hình giáo dục của Cơ quan Sở và toàn ngành, điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch làm việc; thực hiện công tác hành chính, quản trị đối với các hoạt động của Cơ quan Sở, các hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu báo chí tuyên truyền, công tác thi đua, khen thưởng toàn ngành; cổng thông tin của Sở; đề xuất nhiệm vụ, chương trình kế hoạch công tác của ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

     a. Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổ chức đôn đốc hoạt động của Cơ quan Sở và các đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch của Sở; xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổ chức soạn thảo các văn bản của Sở thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Sở; xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động, nề nếp trong các hoạt động của Cơ quan Sở.

     b. Làm công tác thư ký cho lãnh đạo Sở; xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch công tác; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận của cuộc họp do Giám đốc Sở chủ trì.

     c. Làm đầu mối cho các công tác đối ngoại của Giám đốc Sở; nghiên cứu các bài báo có liên quan đến ngành, báo cáo Giám đốc Sở và dự thảo văn bản trả lời báo chí theo qui định về kỷ luật phát ngôn.

     d. Tổ chức, quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trong cơ quan Sở; thẩm định, kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của các đơn vị thuộc Sở dự thảo; tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở.

     đ. Thực hiện nhiệm vụ dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp cấp 3 thuộc Sở; lập dự toán đề xuất thực hiện việc trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của cơ quan Sở theo quy định của Nhà nước.

     e. Quản lý tài sản, đất đai, mua sắm, tu bổ các phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc kịp thời thông suốt của cơ quan Sở, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ trật tự an toàn cơ quan, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quang khuôn viên trụ sở làm việc; thường trực công tác phòng chống bão lụt, thiên tai của cơ quan và của ngành.

     f. Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn.

     g. Thực hiện công tác quản trị, cơ chế hành chính “một cửa” của cơ quan; ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng. Hướng dẫn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác văn phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở và các đơn vị thuộc Sở.

     h. Tổ chức tiếp khách; đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan Sở và các hội nghị của Sở.

     i. Giúp Giám đốc quản lý, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng toàn ngành và thi đua vùng theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng của ngành.

     j. Đề xuất và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công chức trong cơ quan Sở; phối hợp với Công đoàn chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ trong cơ quan Sở; phụ trách tổ thư viện của cơ quan Sở, mạng Internet giáo dục.

     k. Tổ chức xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn tỉnh.

     l. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hành sách, báo, tạp chí chuyên ngành phục vụ công tác tuyên truyền; biên tập Website của Sở, thống kê, đôn đốc việc cung cấp, đăng tin, bài của các phòng, ban, đơn vị để duy trì hoạt động Website của Sở.

     m. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về các hoạt động hành chính, thi đua khen thưởng và quản trị trên lĩnh vực giáo dục của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     n. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
     3. Liên hệ:
     Điện thoại: 02933.876.267 hoặc 02933.878.913 
     Fax: 02933.878.945
     Email: vanphong.sohaugiang@moet.edu.vn hoặc vanphong@haugiang.edu.vn 
     4. Danh sách cán bộ:

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Võ Thanh MộngChánh VPmongvt@haugiang.edu.vn 
2Trần Thị Minh TrangPhó Chánh VPtrangttm@haugiang.edu.vn 
3Nguyễn Thị Cẩm NhungVăn Thưnhungntc@haugiang.edu.vn 
4Phùng Thanh HàoChuyên viênhaopt@haugiang.edu.vn 
5Nguyễn Thị Thùy DungChuyên viêndungntt@haugiang.edu.vn 
6Phạm Kim NgọcChuyên viênngocpk@haugiang.edu.vn 
7Phạm Sơn ThanhChuyên viênthanhps@haugiang.edu.vn 
8Trần Viết VinhTài xế  
9Lữ Kim HáoBảo vệ  
10Trần Thanh PhúBảo vệ  
11Lê Thị PhảiNhân viên  
12Trần Thị Thanh DiễmNhân viên