PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
-------oo00oo------

 

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án biện pháp tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị về xây dựng bộ máy cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục của tỉnh.

b. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; dự thảo và trình Giám đốc Sở Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chức năng thuộc cơ quan Sở.

d. Dự thảo hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

đ. Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

e. Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đối với các đơn vị thuộc Sở.

f. Dự thảo các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở.

g. Hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

h. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục của tỉnh theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

i. Thực hiện công tác quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ du học tự túc theo quy định của pháp luật; thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

j. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, điều kiện về nhân sự đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định.

k. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Trình Giám đốc Sở quyết định việc bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc Sở quản lý; Làm đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức toàn ngành và tham mưu Giám đốc Sở đánh giá cán bộ, công chức thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc hàng năm.

l. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ sở trực thuộc; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

m. Chủ trì phối hợp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc Sở.

n. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong lĩnh vực giáo dục của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

o. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ:

Điện thoại: 02933.876.267 (số nội bộ: 114)
Fax: 02933.878.945
Email: phongtccb@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Lê Hồng ĐàoTrưởng phòngdaolh@haugiang.edu.vn 
2Ngô Thanh TúP.Trưởng phòngtunt@haugiang.edu.vn

 

3Hồ Văn Bé Hai P. Trưởng phònghaihvb@haugiang.edu.vn 
4Nguyễn Tuyết DungChuyên viêndungnt@haugiang.edu.vn 
5Nguyễn Thị Thúy DiễmChuyên viêndiemntt@haugiang.edu.vn