PHÒNG PHÁP CHẾ-CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG


-------oo00oo------


1. Chức năng

Phòng Pháp chế và Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ về công tác chính trị tư tưởng, công tác pháp chế và một số nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Phòng, Ban thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

b. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo.

c. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ quan và tham mưu chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm và dài hạn.

d. Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

đ. Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác bồi thường của Nhà nước, công tác tham mưu các vấn đề pháp lý trong phạm vi ngành giáo dục và đào tạo.

e. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạothực hiện công tác tư tưởng văn hóa trong học sinh sinh viên, cụ thể: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường.

f. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạothực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên, cụ thể: xây dựng trường học an toàn, công tác an toàn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong trường học, công tác tư vấn tâm lý học đường, công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; phong trào tình nguyện HSSV trong trường học, tín dụng HSSV.

g. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu chỉ đạothực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn.

h. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác học sinh, sinh viên của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao

3. Liên hệ: - Điện thoại: 0293.3 876.267
- Email: phongphapche-cthssv@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐTDĐ
1Lê Hồng ĐàoTrưởng phòngdaolh@haugiang.edu.vn 
2Nguyễn Hoàng ChươngChuyên viênchuongnh@haugiang.edu.vn 
3Phạm Kim NgọcChuyên viênngocpk@haugiang.edu.vn