PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
-------oo00oo-------


1. Chức năng:

Phòng Giáo dục Mầm non giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục mầm non trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục mầm non thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Sở tham mưu UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục mầm non sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

e. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục mầm non của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


3. Liên hệ:
Điện thoại: 0293.3876.267 
Fax: 0293.3878.945
Email: phonggdmn@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Thị Thu ThảoP. Trưởng phòngthaontt@haugiang.edu.vn 
2Cao Mộng NghiChuyên viênnghicm@haugiang.edu.vn 
 3Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viênnhungtth@haugiang.edu.vn