LÃNH ĐẠO SỞ

--------ooOOOoo--------


Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

 

Giám đốc: BÀ NGUYỄN HOÀI THÚY HẰNG

     Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác Văn phòng, Kế hoạch - Tài chính, tổ chức cán bộ, xây dựng cơ bản, các dự án, chủ tài khoản.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: hangnht@haugiang.edu.vn

Phó Giám đốc: BÀ NGUYỄN NGỌC ÁNH

     Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình xã hội hóa giáo dục, các tổ chức hội trong nhà trường.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: anhnn@haugiang.edu.vn

Phó Giám đốc: ÔNG NGUYỄN VĂN HIỀN

     Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp - giáo dục thường xuyên, công tác chính trị tư tưởng, pháp chế và công tác học sinh, sinh viên, công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật, công tác giáo dục thể chất.

     Điện thoại: 0293.3876.267

     Email: hiennv@haugiang.edu.vn