KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
-------oo00oo-------

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chínhgiúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về kinh phí đối với cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc, kế hoạch - thống kê và tiêu chuẩn cơ sở vật chất trên lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về tài chính, kế hoạch - thống kê thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về tài chính, kế hoạch - thống kê, cơ sở vật chất trong lĩnh vực giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở lập và thực hiện dự toán thu chi ngân sách hàng năm. Trình Giám đốc Sở dự toán thu chi ngân sách hàng năm và phương án phân bổ, giao kế hoạch và điều chỉnh dự toán thu chi cho các đơn vị trực thuộc; công khai dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở theo quy định.

d. Phối hợp với cơ quan có liên quan thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

đ. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tuân thủ pháp luật về công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

e.Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc công khai chất lượng giáo dục, điều kiện về cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

f. Phối hợp với cơ quan có liên quan cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

g. Quản lý về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của cơ quan Sở theo quy định của pháp luật và của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

h. Phối hợp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị trực thuộc Sở.

10. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tài chính, kế hoạch - thống kê của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

i. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ:

Điện thoại: 0293.3876267 (số nội bộ:256)
Fax: 0293.3878945
Email: phongkhtc@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Nguyễn Văn BênTrưởng phòngbennv@haugiang.edu.vn 
2Trần Quang KhangP.Trưởng phòngkhangtq@haugiang.edu.vn 
3Võ Dũng MinhP.Trưởng phòngminhvd@haugiang.edu.vn 
4Nguyễn Thị Thanh LâmChuyên viênlamntt@haugiang.edu.vn 
5Phạm Thị Tường DiChuyên viêndiptt@haugiang.edu.vn 
6Phan Thị DuyênChuyên viênduyenpt@haugiang.edu.vn