DANH SÁCH PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Lãnh đạo Sở

Văn phòng Sở

Công đoàn

Phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Kế hoạch Tài chính

Thanh tra Sở

Phòng Giáo dục Mầm non

Phòng Giáo dục Tiểu học

Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên

Phòng Quản lý chất lượng - Cơ sở vật chất

Phòng Pháp chê - Chính trị, tư tưởng