Hôm nay thứ 6. Ngày 27/11/2015

Nhiệm Vụ năm Học 2013 - 2014
                                    
UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:     /SGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014
Hậu Giang, ngày      tháng      năm 2013
 
 
Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường THPT, PT DTNT trong tỉnh.
 
Căn cứ Quyết định số 946 /QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND Tỉnh Hậu Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH, ngày 07/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung họcnăm học   2013-2014;
Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014;
Căn cứ tình hình giáo dục trung học của tỉnh; Sở giáo dục và Đào tạo Hậu Giang hướng dẫn các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ của Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 như sau:
A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương; gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi đơn vịquản lý và cơ sở giáo dục trung học.
2.Tiếp tục thực hiện tinh giản nội dung dạy học; xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Phát động và tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2013-2014.
3.Tiếp tục tập trung đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trung học.
4.Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học về năng lực chuyên môn, kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm đánh giá, công tác chủ nhiệm lớp; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
5.Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục trung học theo hướng tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý.
B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. THỰC HIỆN KẾHOCH GIÁO DC
1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình,kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
1.1.Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Bộ, thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT, các phòng GDĐT, các trường THPTchủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục thông qua việc đối chiếu, rà soát nội dung giữa các môn học để điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học.
1.2.Giao quyền chủ động cho các trường THPT, THCS  xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình chi tiết theo khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó: học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần(thực hiện theo công văn số 842/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2013 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng đầu năm và kế hoạch thời gian năm học 2013-2014), trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì.
Trong việc thực hiện khung phân phối chương trình, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trườngTHPT cần lưu ý các vấn đề sau:
- Khung chương trình chi tiết đã được Sở phân phối,dựa trên hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT,trong quá trình thực hiện tùy từng trường hợp cụ thể các đơn vị trường học có thể điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị mình.
- Các trường tiếp tục thực hiện tốt việc phân ban, chuyển ban phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. Tổ chức bồi dưỡng GV, lên kế hoạch giúp đỡ GV mới ra trường, bảo đảm cho GV nắm vững chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học.
- Các phòng GDĐT và các trường THPT tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm theo công văn số 842/SGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2013 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng đầu năm và kế hoạch thời gian năm học 2013-2014.
- Đối với các cuộc thi: Olympic tiếng Anh và giải Toán trên Internet, máy tính cầm tay, các phòng GDĐT và các trườngTHPT chủ động lập kế hoạch, triển khai tổ chức vòng thi cấptrường (đối với THPT), cấp huyện (đối với THCS); thành lập đội tuyển, bồi dưỡng tham gia vòng thi cấp tỉnh. Sở sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai bồi dưỡng cho đội tuyển tham gia vòng thi cấp toàn quốc .
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tiến tới chào mừng 10 năm thành lập tỉnh, Sở GD&ĐT tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cho giáo viên cấp THCS và cấp THPT  (có hướng dẫn riêng).
1.3.Các trường THCS, THPT có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất bố trí và huy động được kinh phí tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT). Thời gian dạy học 2 buổi/ngày cần được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tăng thời gian với các nội dung dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh.
1.4.Tổ chức dạy học ngoại ngữ:
a) Môn tiếng Anh:
- Thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, theo Công văn số 2205/BGDĐT-GDTrH  ngày 04/3/2013 của Bộ GDĐT:
+  Đối với các phòng GDĐT thực hiện theo công văn số 588/SGDĐT-GDTrH ngày 10/6/2013 của Sở về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia từ năm học 2013 – 2014.
+ Đối với các trường THPT  thực hiện theo công văn số 391/SGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2013 của Sở về việc hướng dẫn triển khai dạy học thí điểm tiếng Anh cấp THPT từ năm học 2013 – 2014.
- Đối với các trường, các lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình thí điểm: Tiếp tục thực hiện như hướng dẫn năm học 2010-2011 của Bộ (công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8  năm 2010  của Bộ GDĐT)về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.
- Trường THPT Chuyên Vị Thanh tiếp tụctổ chức dạy học bằng tiếng Anh cho các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh theo cấp độ 1,2 đã được tập huấn ở Bộ 2tiết/môn/năm học (2 tiết riêng biệt). 
b) Đối với môn tiếng Pháp: các trường THPT sau đây: Lê Quí Đôn, Vị Thanh, Nguyễn Minh Quang, Tầm Vu 2, Cây Dương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc phê duyệt Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 và Công văn số 3034/BGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp.
c) Các lưu ý:
- Tiếp tục bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên ngoại ngữ các cấp theoKhung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu – CEFR theo kế hoạch và hướng dẫn của Sở.
- Các trường trung học chú trọng tổ chức các họat động như: CLB tiếng Anh, tiếng Pháp; Hội thi hùng biệntiếng Anh, tiếng Pháp; khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe-nói tiếng Anh, tiếng Pháp cho học sinh, . . . Nghiên cứutổchức Hội thảo chuyên đề kiểm tra đánh giá cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS, THPT.
1.5.Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thôngvà giáo dục hướng nghiệp:
- Các trường THCS, THPT tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT và các hướng dẫn thi nghề phổ thông hàng năm của Sở GD&ĐT; Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông.Yêu cầu các đơn vị trường học phải thực hiện HĐGDNPT cho học sinhlớp 9và lớp11;Sở GD&ĐT sẽ tổ chức thi và cấp chứng chỉ NPT cho những học sinh hoàn thành chương trình 70 tiết (đối với lớp 9) và 105tiết(đối với lớp 11) đạt yêu cầu trở lên(sẽ có hướng dẫn riêng).
- Các trường THCS, THPT tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh theo quy định đều được tham gia học nghề phổ thông. Các trường tổ chức đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, ghi vào sổ gọi tên và ghi điểm, Học bạ theo quy định (cấp THCS ghi vào cột “Tự chọn” và điểm nghề PT không tham gia vào việc đánh giá xếp loại học lực của học sinh).
- Tích cực tích hợp dạy học tìm hiểu kinh doanh trong nhà trường trung học ở môn công nghệ lớp 6 và lớp 10 theo hướng dẫn của Bộ đã được Sở tập huấn trong 8/2013.
- Các trường THPT cần có kế hoạch thực hiện chương trình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp nhằm giúp các em học sinh chọn ngành, nghề, khối thi và chọn trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp phù hợpvới năng lực bản thân và nhu cầu xã hội, địa phương.
- Các trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hoạt động giáo dục hướng nghiệp theo khung chương trình của Bộ. Chú trọng việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.
1.6.Các trường trung học tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Thực hiện tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các môn học cấp THCS và THPT: thực hiện theo công văn số 7120/BGDĐT-GDTrH ngày 7/8/2008 của Bộ GDĐT. Các môn học chủ yếu thực hiện tích hợp GDBVMT: Cấp THCS: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Vật lý, Sinh học và Công nghệ; Cấp THPT: Ngữ văn, Địa lý, GDCD, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ. Việc KTĐG đối với GDBVMT cần lồng ghép trong KTĐG môn học, cần chú ý kiểm tra năng lực vận dụng để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.
- Các trường THPT triển khai nghiêm túc việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013 – 2014 theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5571/BGDĐT-TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Sở sẽ có hướng dẫn riêng).
2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
- Các trường THCS và THPT tập trungtổ chứcthực hiện tốt công văn số 5253/BGDĐT-GDTrH ngày 30/7/2013 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thểđầu năm học”, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường, tổ chức các hoạt động để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh.
- Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong hoặc ngoài giờ lên lớp, ở trong hay ngoài phòng học. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.
-Sở GD&ĐT khuyến khích các trường có đủ điều kiện thực hiệnđề án "Xây dựng mô hình trường phổ thông đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục giai đoạn 2012 - 2015" kèm theo Quyết định số 4763/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2012  của Bộ trưởng Bộ GDĐT nhằm đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng khoa học, hiện đại, tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; Tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm - thực hành, Ngày hội công nghệ thông tin, Ngày hội sử dụng ngoại ngữ, Ngày hội đọc,…
- Triển khai áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013; sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;…
- Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT lập kế hoạch, tổ chức triển khai Cuộc thi nghiên cứu KHKT cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của địa phương, đối tượng học sinh của đơn vị mình theo Công văn số 4241/BGDĐT ngày 24/6/2013 của Bộ GDĐT; và Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 09/7/2013 của Sở GD&ĐT Hậu Giang về việc triển khai hoạt động NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp huyện (trường), cấp tỉnh, cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2013 - 2014.
- Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường THPT lập kế hoạch, tổ chức triển khai tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học theo công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT– Sở sẽ có hướng dẫn riêng.
-Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT. Giáo viên chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; chú trọng tăng cường các biện pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; Có kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm cải thiện chất lượng học sinh giỏi trong những kỳ thi học sinh giỏi các cấp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số.
- Giáo viên tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng giúp học sinh vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.
- Các phòng GDĐT, các trường THPT chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc hoạt độngkiểm tra, thi tuyển sinh, thi học kỳở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá. Chú trọng việc tổ chức thi và kiểm tra nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh trung học.
- Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục nêu trên, giáo viên cần coi trọng việc quan sát và hướng dẫn học sinh tự quan sát các hoạt động và kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của các em; nhận xét định tính và định lượng các hoạt động về kết quả hoạt động, qua đó đề xuất hoặc triển khai kịp thời các hướng dẫn, góp ý, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.
- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học.
- Trong các bài kiểm tra, giáo viên chủ động kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành. Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học; tăng cường ra câu hỏi kiểm tra để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Chú ý hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Các trường, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên cần nghiên cứuviệc ra các câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn thay vì chỉ có các câu hỏi 1 lựa chọn như trước đây; triển khai phần kiểm tra tự luận trong các bài kiểm tra viết môn ngoại ngữ. Nâng cao chất lượng việc thi cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với các môn ngoại ngữ; thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12.
- Tăng cường xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của Bộ, sở GDĐT, phòng GDĐT và các trường THCS, THPT.
- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao; hội thi  tin học, hùng biện ngoại ngữ, ngày hội đọc sách; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet; cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel, …
II. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GV, CBQL GIÁO DỤC
1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
- Các phòng GD-ĐT, các trường THPT cần tổ chức tốt việc tập huấn tại đơn vịvề nội dung: Công tác tư vấn tâm lý cho học sinh; Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; Tổ trưởng chuyên môn trường trung học chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn; Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trung học; Dạy học tìm hiểu kinh doanh trong trường học;.... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở.
- Các đơn vịcần phối hợp vớicác trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng sư phạm tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS và THPT. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.
- Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học cốt cán ở các đơn vịquản lý và nhà trường; tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
2. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên
- Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học(có hướng dẫn riêng). Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp, quan tâm bồi dưỡng giáo viên mới; bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường tổ chức hội thảo từ cấp trường, cụm trường, phòng, sở GDĐT. Triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá giờ dạy của giáo viên trung học (có hướng dẫn riêng).
- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi các cấp; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học ở các phòng GD-ĐT và các trường THPT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học các chủ đề tích hợp theo Công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT.
- Giáo viêncần tự nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiếnvà hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
- Các trường trung học cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Từng bước khắc phục tình trạng giáo viên không đúng chuyên môn dạy kiêm nhiệm.
III. PHÁT TRIỂN MNG LƯỚITRƯỜNG LỚP; SỬDNG HIỆU QUCƠ SỞVẬT CHẤT, THIẾT BDY HC; ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA; PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT CHUYÊN
1. Phát triển mạng lưới trường lớp
- Các phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với UBND huyện, thị xã quy hoạch mạng lưới trường lớp THCS; Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo quy hoạch mạng lưới trường lớp THPT;chú trọng phát triển các trường THCS liên xã, trường THPT chuyên, trường nội trú, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quỹ đất cho trường học theo quy định đối với trường chuẩn quốc gia, giải quyết dứt điểm thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất. Chú ý tổ chức, quản lý tốt hệ thống các trường chuyên biệt.
- Quantâm việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngàyở những địa bàn thuận lợi để từng bước nâng dần chất lượng giáo dục, nhất là lớp 9 và lớp 12.
2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học
2.1.Các trường THCS, THPT nghiên cứu sửdụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường, nhất là đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.
2.2.Các phòng GD&ĐT, các trường THPT cần chỉ đạo, yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học, khai thác triệt để cơ sở vật chất của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học.
2.3.Các trường trung học cần quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
3. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
­- Căn cứ vào Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp họcđạt chuẩn quốc gia; các phòng GD-ĐT, các trường THPT lập đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Sở và các văn bản của Bộ. Sở sẽ tiến hànhkiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc giahàng năm.
- Sở GD&ĐT sẽ chủ động tham mưu cho UBND tỉnhtiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn sau năm 2015 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
4. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020
4.1.Trường THPT Chuyên Vị Thanh tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện qui chế trường chuyên, rút kinh nghiệm, tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng và phát triển trường THPT chuyên trong giai đoạn tới.
4.2.Trường THPT Chuyên Vị Thanh tích cực triển khai các biện pháp và bước đi phù hợp để thực hiện hiệu quảĐề án phát triển trườngchuyên; có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được yêu cầu học tập, bồi dưỡng và giảng dạy trong giai đoạn tới.
4.3.Sở GD&ĐT sẽ tham mưu cho các cấp lãnh đạo địa phương đầu tư nguồn lực, đội ngũ để phát triển mô hình nhà trường chất lượng cao, tạo môi trường giáo dục tốt có chất lượng để thu hút học sinh học tập. Sở khuyến khích các trường THPT có điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất hiện đại thực hiện những mục tiêu, giải pháp như trường THPT chuyên.
IV. DUY TRÌ, NÂNG CAO KẾT QUPHỔCẬP GIÁO DC THCS
1.Các phòng GDĐT tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD dục tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
2.Các phòng GDĐT kết hợp với các trường THPT, lãnh đạođịa phương quan tâm việc củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS, THPTra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.
3.Sở GD&ĐT sẽ tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đã đạt chuẩn PCGD THCS, tiến tới đạt chuẩn PCGD THPT.
V. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢNLÝ GIÁO DC TRUNG HC
1.Các phòng GDĐT, các trường THPT cần tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.
2.Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; Tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lý các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2-12/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
3.Các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet, video, website, đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học,...
VI. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1.Các phòng GDĐT, các trường THPT phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. SởGD&ĐT khuyến khích các phòng GD-ĐT, các trường THPT vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trung học.
2.Các phòng GDĐT, các trường THPT chấp hành tốt chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh và khi Sở có yêu cầu.
3. Trong năm học, Sở GDĐT sẽ tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra các phòng GD, các trường trung học, tập trung vào các nội dung:
- Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; giảm số HS lưu ban, bỏ học; phụ đạo giúp đỡ HS yếu kém, tăng tỉ lệ HS khá, giỏi.
- Việc thực hiện CTGDPT và KHGD, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, quy chế chuyên môn, chất lượng các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Việc triển khai các nội dung được Sở tập huấn như nghiên cứu KHKT cho học sinh trung học, triển khai phương pháp ILO trong dạy học KAB của môn công nghệ 6,10, tổ trưởng chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp giáo viên….
- Biện pháp xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả CSVC, TB và ĐDDH.
- Về kết quả, triển khai tổ chức công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh.
- Việc thực hiện PCGD THCS, THPT.
-Việc chấp hành chế độ hội họp, thông tin, báo cáo.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các trường THPT xây dựng kế hoạch năm học theo hướng dẫn tại công văn này, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và nộp về phòng GDTrH 2 bản (hạn chót ngày 15/9/2013), sau khi được kí duyệt sẽ lưu tại trường 1 bản, tổ chức phổ biến đến các cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, toàn thể học sinh để thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                          KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lưu VP, GDTrH;
- P5.
 
         
 
 
                                                                                   Nguyễn Hùng Nhiên                                                                                                                             
Ngày 29/08/2013 - 09:42:14
Tác giả: Hiệu Trưởng -*-

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo