Hôm nay thứ 5. Ngày 26/11/2015

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2012-2013

      SỞ GD&ĐT HẬU GIANG                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   
 

 


KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2012-2013

--------&-------

 

- Căn cứ vào Phương hướng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang;

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2012-2013 của trường THPT Lê Quý Đôn;

- Căn cứ công văn số 914/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Hậu Gianh V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS, THPT cấp huyện, thị xã, thành phố ngày 13 tháng 09 năm 2012.

Trường THPT Lê Quý Đôn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích Hội thi

- Thông qua Hội thi để tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục cấp THPT.

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo nguồn chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp tỉnh trong thời gian tới.

2. Yêu cầu của Hội thi

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục cấp THPT.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ HỒ SƠ DỰ THI:

1. Nội dung thi, hình thức thi:

a)  Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: Giáo viên tự viết và nộp Ban Tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng với nội dung như sau:

- Đối với SKKN:

+ Nêu vấn đề cần giải quyết: Nêu nguyên nhân dẫn đến sáng kiến kinh nghiệm, nội sáng kiến kinh nghiệm phù hợp thực tế, khả thi và mới…

+ Giải quyết vấn đề: Quá trình thực hiện SKKN, thời gian thực hiện, đối tượng áp dụng, dẫn chứng …   

+ Kết quả thực nghiệm: có đối chiếu với trước khi chưa thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, tổng kết, rút kinh nghiệm, ưu điểm, hạn chế của sáng kiến kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất …

- Đối với NCKHSPƯD: Thực hiện theo đúng mẫu nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

b) Viết một bài kiểm tra năng lực với những nội dung như sau: (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);  

- Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; hiểu biết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

- Hiểu biết về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục như: đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá và giải quyết các tình huống sư phạm thuộc bộ môn đang giảng dạy; hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu; phân tích, đánh giá chương trình, sách giáo khoa hiện hành.

- Kết cấu bài kiểm tra năng lực bao gồm: Phần chung (1 câu); phần chuyên môn nghiệp vụ (2 câu).

- Bài thi kiểm tra năng lực giáo viên dự thi sẽ làm 01 bài thi tự luận viết bài tại nhà nộp Ban tổ chức.

c) Thực hành giảng dạy:

- Thực hành giảng dạy 2 tiết được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp học đó thuộc chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi.

2. Hồ sơ dự thi:

- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (01 bản)  (người nhận: Thầy Tùng) gửi bản in và gửi qua mail.

- Giáo viên nộp bài kiểm tra năng lực đã làm tại nhà theo quy định. (01 bản)

- Giáo án chi tiết của 02 tiết dự thi được trình bày trên giấy A4 soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản (6 bản/tiết dạy), giáo viên nộp cho giám khảo trước giờ dạy.

 III. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI

- Ngày 17/09/2012 thông qua kế hoạch tổ chức Hội thi.

- Ngày 24/09/2012 Phát động Hội thi và lập danh sách giáo viên tham gia Hội thi. Công Đoàn phối hợp với các tổ trưởng tổ chức phát động Hội thi, lập danh sách GV tham gia Hội thi.

- Ngày 06/10/2012 nộp báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

- Ngày 08/10/2012 nhận đề bài kiểm tra năng lực, giáo viên làm bài tại nhà, nộp bài vào ngày 13/10/2012.

- Ngày 06/10/2012 hạn chót đăng ký tiết thực hành giảng dạy.

- Từ ngày 08/10/2012 đến ngày 27/10/2012 (3 tuần) thi thực hành giảng dạy.

- Ngày 20/11/2012 tổng kết Hội thi và phát thưởng.

IV. THANG ĐIỂM CHẤM

1. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo NCKHSPƯD được đánh giá theo thang điểm 10.

2. Bài thi kiểm tra năng lực chấm theo thang điểm 10.

3. Thi thực hành giảng dạy:       (40 điểm)

- Số tiết dự thi: 2 tiết.

V. Điều kiện công nhận danh hiệu giáo viên  giỏi, xét giải:

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Phải viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (theo mẫu) và đạt từ 6 điểm trở lên;

- Nộp bài thi kiểm tra năng lực theo đúng thời gian quy định, bài kiểm tra năng lực phải đạt từ 8 điểm trở lên;

- Các tiết thi giảng dạy đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 tiết đạt loại giỏi.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những giáo viên xuất sắc nhất trong số giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi để xếp giải. Cơ cấu giải như sau: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải KK.

 VI. Tổ chức thực hiện:

          - Ban giám hiệu lên kế hoạch tổ chức Hội thi; ra quyết định thành lập Ban giám khảo, ra đề kiểm tra bài thi kiểm tra năng lực; ra quyết định khen thưởng; dự trù và chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi; tham gia Ban giám khảo Hội thi.

- Công đoàn phát động Hội thi; hỗ trợ kinh phí cho giáo viên tham gia dự thi; phối hợp BGH, Ban đại diện CMHS tổ chức tổng kết, khen thưởng Hội thi; tham gia Ban giám khảo Hội thi.

- Đoàn thanh niên phát động trong học sinh; vận động học sinh các lớp ủng hộ giáo viên dự thi; phối hợp với BGH, Công đoàn tổ chức lễ phát động và tổng kết Hội thi.

          - Các tổ trưởng phân công giáo viên trong tổ tham gia Hội thi; tham gia Ban giám khảo Hội thi.

          - Giáo viên các tổ tham gia Hội thi, đăng ký dự thi, dự giờ giáo viên trong tổ.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường của Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2012-2013, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì liên hệ BGH, BCH Công đoàn xem xét điều chỉnh hợp lý để thực hiện./.

      Ngã Bảy, ngày 17 tháng 09 năm 2012

   Hiệu trưởng

 

Ngày 08/10/2012 - 13:32:33
Tác giả: KHTGVG2012 -*-

Tải file đính kèm

[1] 2 3 ... 1327 >>

Thông báo