Hôm nay ngày 20/01/2018, 4:15:20 PM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Thủ tục mua sắm bằng hình thức đấu thầu rộng rãi
-
+

06. Thủ tục mua sắm bằng hình thức đấu thầu rộng rãi(02/03/2016 13:03:13 GMT+7)

a) Trình tự thực hiện:

+ Đối với Chủ đầu tư:

* Bước 1: Chuẩn bị cho đấu thầu

- Chủ đầu tư (Sở GD&ĐT) chuẩn bị hồ sơ theo quy định (Dự toán gói thầu, Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tờ trình) trình Sở Tài Chính, sau khi thẩm định xong Sở Tài Chính trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm bằng hình thức đấu thầu rộng rãi.

- Sau khi có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư làm Quyết định phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và đăng thông tin trên báo đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu để các nhà thầu quan tâm tham dự (không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia), mỗi nhà thầu chỉ được tham gia với một hồ sơ thầu với tư cách là nhà thầu chính.

- Nhà thầu có nhu tham gia đấu thầu đến mua hồ sơ đấu thầu và nộp hồ sơ đúng theo thời gian và địa điểm nêu trong hồ sơ mời thầu.

* Bước 2: Đánh giá hồ sơ dự thầu

Chủ đầu tư thực hiện việc đánh giá hồ sơ theo đúng quy định:

- Đánh giá sơ bộ về hồ sơ dự thầu

- Đánh giá về mặt kỹ thuật

- Đánh giá và xác định giá đề nghị trúng thầu

- Đánh giá về mặt tài chính và thương mại

- Ra quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả trúng thầu

+ Đối với nhà thầu:

- Nhà thầu nhận được thông tin về thông báo đấu thầu trên các trang báo mà chủ đầu tư đăng thông tin, Nhà thầu đến liên hệ với Chủ đầu tư để mua Hồ sơ thầu (Mẫu hồ sơ thực hiện theo Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa) để chuẩn bị làm hồ sơ đề xuất tham gia đấu thầu. Đến hạn nộp hồ sơ Nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất cho Chủ đầu tư xem xét đánh giá và phê duyệt kết quả trúng thầu. Sau khi có thông báo trúng thầu và thư mời thương thảo hợp đồng của Chủ đầu tư, Nhà thầu đến và liên hệ với Chủ đầu tư để thực hiện hợp đồng của gói thầu vừa tham gia.

b) Cách thức thực hiện:

- Đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.

- Việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo lập thủ tục trình Sở Tài Chính và UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu, khi kế hoạch đấu thầu được UBND tỉnh phê duyệt, Sở giáo dục ra Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và đăng tải thông tin đấu thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng 3 kỳ liên tục, thời gian thông tin đảm bảo tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu bắt đầu từ ngày thứ 10 kể từ ngày đăng số báo đầu tiên. Thời hạn chót nộp hồ sơ và mở thầu ngày thứ 15 kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ năng lực nhà thầu.

- Biểu chào giá.

- Yêu cầu về kỹ thuật, số lượng, tiến độ cung cấp và hợp đồng.

* Số lượng hồ sơ: Nhà thầu chuẩn bị 03 bộ hồ sơ dự thầu nộp cho Chủ đầu tư.

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định ngày, thực tế giải quyết khoảng 01 tháng.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng KHTC,Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trúng thầu.

h) Lệ phí (nếu có): Tuỳ từng gói thầu nhưng không quá 01 triệu đồng/hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu hồ sơ mời thầu.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Nhà thầu phải đủ tư cách pháp nhân (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Chỉ được tham gia trong một HSDT với tư cách nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh.

- Có tình hình tài chính lành mạnh.

- Bảo lãnh dự thầu được tính theo một mức xác định từ 1% đến 3% giá gói thầu căn cứ quy mô và tính chất của từng gói thầu cụ thể.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;     

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

- Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

Tải tập tin Tải tập tin 2

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter