Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:00:02 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

V/v triển khai đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN theo tinh thần công văn 6841/BGDĐT-GDTX
-
+  UBND TỈNH HẬU GIANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số: 95 /SGDĐT-QLCSVC-KT&KĐ               Hậu Giang, ngày 03 tháng 02 năm 2016

V/v triển khai đổi mới thư viện và phát triển

 văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN theo

  tinh thần công văn 6841/BGDĐT-GDTX

 

Kính gửi:

                   - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường THPT, PTDT Nội trú trong tỉnh;

                   - Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện công văn số 6841/BGDĐT-GDTX ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc đổi mới thư viên và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhằm phát huy hiệu quả của hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; đồng thời khuyến khích học sinh tìm hiểu, thực hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc; nêu gương những điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân thành đạt nhờ đọc nhiều.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ thư viện đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tổ chức các hoạt động và quản lí thư viện, góp phần đổi mới hoạt động dạy học của nhà trường.

3. Mở các lớp giáo dục kỹ năng, phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh; phổ biến kinh nghiệm đọc cho người dân tại trung tâm học tập cộng đồng.

4. Giáo viên các trường mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ; đồng thời hướng dẫn và khuyến khích cha mẹ học sinh đọc sách, kể chuyện cho con nghe thường xuyên tại gia đình.

5. Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời.

6. Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với cha mẹ học sinh để thống nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà, trong đó có thời gian cha mẹ đọc sách cùng con; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

7. Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”, ....

8. Xã hội hoá các nguồn lực xây dựng thư viện trường học, huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lý tủ sách và cho mượn sách.

9. Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm,... nhằm khuyến khích học sinh, người dân đọc sách.

10. Thành lập các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong các trường phổ thông với cơ cấu tổ chức linh hoạt, chương trình và hình thức hoạt động đa dạng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Bên cạnh đó, để tăng cường hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, các nhà trường cần chú trọng việc đánh giá học sinh thông qua các dự án học tập, sản phẩm nghiên cứu khoa học, kĩ thuật,... thay cho các bài kiểm tra.

Đề nghị các đơn vị ngay từ bây giờ chủ động, tích cực triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng; thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong trường phổ thông, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và tập hợp những kiến nghị, đề xuất gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Quản lý cơ sở vật chất - Khảo thí và Kiểm định). Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông tin đến các đơn vị những quy định mới về tổ chức, hoạt động và tiêu chí đánh giá thư viện trường học khi có hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

 

Nơi nhận:                                                                               KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, QLCSVC-KT&KĐ.P05.                                                  (Đã ký)

 

                                                                                                 Nguyễn Ngọc Ánh

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter