Hôm nay ngày 23/02/2020, 11:01:56 PM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

V/v cho chủ trương thực hiện chế độ giảm giờ đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục và công tác tư vấn học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang(07/04/2016 08:04:07 GMT+7)

      UBND TỈNH HẬU GIANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Số:  275/SGDĐT-TCCB                      Hậu Giang, ngày 01  tháng 4  năm 2016

     V/v cho chủ trương thực hiện chế độ

   giảm giờ đối với giáo viên kiêm nhiệm công

tác phổ cập giáo dục và công tác tư vấn học đường

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

                   Kính gửi:

                                    - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành;

                                    - Cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

           

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Công văn số 248/SGDĐT-PHÁP CHẾ-CTTT ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn tổ chức Tổ Tư vấn học đường tại các trường THCS và THPT;

Xét Tờ trình của các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang chỉ đạo thực hiện chế độ giảm giờ đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Phổ cập giáo dục (PCGD) và công tác Tư vấn học đường (TVHĐ) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với công tác PCGD:

Giáo viên được phân công kiêm nhiệm công tác PCGD được thực hiện giảm giờ như sau:

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGD Trung học phổ thông (ở trường THPT, GDTX, PTDTNT): thực hiện giảng dạy 05 tiết/ tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGD Trung học cơ sở (ở trường THCS, trường THPT có cấp THCS): thực hiện giảng dạy 06 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGD Tiểu học (ở trường Tiểu học): thực hiện giảng dạy 08 tiết/tuần. Số tiết giảng dạy của giáo viên này được tính theo học kỳ và có thể phân công theo hình thức dạy thay giáo viên đi học, nghỉ bệnh, thai sản, dạy môn đạo đức, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

2. Đối với công tác TVHĐ:

- Thống nhất thực hiện chế độ giảm giờ đối với giáo viên được phân công kiêm nhiệm làm Tổ phó thường trực tổ công tác TVHĐ tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Giáo viên được phân công kiêm nhiệm làm Tổ phó thường trực tổ công tác TVHĐ tại trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông được giảm 03 tiết/tuần.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện theo tinh thần Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ) để kịp thời được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);

- Phòng chuyên môn thuộc Sở;

- Lưu: VT, TCCB/p40                                                                              (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Hoài Thúy Hằng

 

 

 

 

 

                                                                    

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter