Hôm nay ngày 27/02/2020, 1:34:48 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

V/v phát động tham gia Hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang
-
+ UBND TỈNH HẬU GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 235/SGDĐT-PCCTTT                                   Hậu Giang, ngày 24 tháng 3 năm 2016

V/v phát động tham gia Hội thi

Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang

 

                   Kính gửi:

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 13/KH - STNMT - ĐTN - SGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở GD&ĐT và Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang;

 

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp tăng khả năng tư duy sáng tạo và hình thành nhân cách tốt cho học sinh, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo xanh tỉnh Hậu Giang đến tất cả các em học sinh của đơn vị theo tinh thần Kế hoạch nêu trên.

 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phân công cán bộ, giáo viên phụ trách hướng dẫn các em học sinh tham gia dự thi đảm bảo đúng, đủ số lượng sản phẩm dự thi theo Kế hoạch đã đề ra.

 

(Đính kèm Kế hoạch phối hợp số 13/KH-STNMT - ĐTN - SGD&ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2016 và Thể lệ Hội thi).

 

          Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.                                                                  

                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                       PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên

- Lưu VT, PCCTTT, P2                                                                                             

                                                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                                                                   Nguyễn Ngọc Ánh

                                                                   

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter