Hôm nay ngày 27/02/2020, 3:37:36 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số: 193 /SGDĐT-QLCSVC-KT&KĐ -Về việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam Năm 2016
-
+   UBND TỈNH HẬU GIANG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 193 /SGDĐT-QLCSVC-KT&KĐ           Hậu Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Về việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

                       năm 2016

 

                     Kính gửi:

- Trường Trung cấp KTKT Hậu Giang;

- Các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Các Trường THPT, THPT Chuyên, PTDTNT trong tỉnh;

 

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTTT ngày 26/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên toàn quốc;

Căn cứ kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2016 thì các hoạt động chính của Ngày Sách Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2016.

Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội; Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; Xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Hưởng ứng và tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại đơn vị mình. (Treo băng rôn, khẩu hiệu cho phù hợp với chủ đề từng đơn vị…)

2. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa.

3. Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn.

4. Tổ chức các sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên.       

Quá trình diễn ra hoạt động “Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam” đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện: 

- Tên chủ đề, số lượng HS, SV tham dự “Ngày hội đọc sách”.

- Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa: Hình thức, số lượt HS, SV tham gia đọc,….

- Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình thu gom sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn: Số lượng sách thu gom (có phân loại: SGK, STK, SGV, Truyện,…)

- Tổ chức các sự kiện khác nhằm xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên: Tên sự kiện, số lượng tham gia,….

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng QLCSVC-KT&KĐ theo địa chỉ email: huedtk@haugiang.edu.vn) trước ngày 28/4/2016.

 

Nơi nhận:                                                                                         KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;                                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lưu: VT, QLCSVC-KT&KĐ.P04.                                                             (Đã ký)

                                                                                   Nguyễn Hùng Nhiên

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter