Hôm nay ngày 24/02/2020, 12:33:24 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số: 190/PGDĐT-THCS
-
+

V/v Hướng dẫn kiểm tra chất lượng giữa học kỳ 2, năm học 2015-2016.(07/04/2016 08:04:53 GMT+7)

UBND LÂM THỜI TX LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––
Số: 190/PGDĐT-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––                            

                            

       Long Mỹ, ngày 28 tháng 3 năm 2016                        

V/v Hướng dẫn kiểm tra chất lượng

giữa học kỳ 2, năm học 2015-2016.

 

 

Kính gửi:     Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

 

          Căn cứ công văn 236/SGDĐT-GDTrH, ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hậu Giang về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2015-2016;

          Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ hướng dẫn các trường THCS việc tổ chức kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015-2016 như sau:

 

I. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ 2:   

1. Lịch, môn và đề kiểm tra:

- Phòng GD&ĐT ra đề 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh. Đề hình thức tự luận, riêng Tiếng Anh theo tỉ lệ trắc nghiệm-tự luận 7/3. Riêng trường THCS TT Long Mỹ tổ chức ra đề môn Tiếng Anh các lớp thí điểm và tăng cường theo qui định riêng.

- Thời gian làm bài: khối 9: Toán, Ngữ văn: 90 phút; các môn còn lại 60 phút (kể cả môn Tiếng Anh); khối còn lại: Toán, Ngữ văn: 90 phút; các môn còn lại 45 phút (kể cả môn Tiếng Anh). Lịch kiểm tra:

          * Khối 9:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Mở đề từ

Tính giờ

04/5/2016

Sáng

Ngữ văn, Sinh

90 phút + 60 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

05/5/2016

Sáng

Sử, Lý

60 phút/môn

7 giờ 15

7 giờ 30

06/5/2016

Sáng

Toán, Địa

90 phút + 60 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

07/5/2016

Sáng

Tiếng Anh, Hóa

60 phút/môn

7 giờ 15

7 giờ 30

 

* Khối 7,8:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Mở đề từ

Tính giờ

04/5/2016

Chiều

Ngữ văn, Sinh

90 phút

13 giờ 00

13 giờ 15

05/5/2016

Chiều

Sử, Lý

45 phút/môn

13 giờ 00

13 giờ 15

06/5/2016

Chiều

Toán, Địa

90 phút + 45 phút

13 giờ 00

13 giờ 15

07/5/2016

Chiều

Tiếng Anh, Hóa

45 phút/môn

13 giờ 00

13 giờ 15

 

* Khối 6:

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Mở đề từ

Tính giờ

04/5/2016

Sáng

Ngữ văn, Sinh

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

05/5/2016

Sáng

Sử, Lý

45 phút/môn

13 giờ 00

13 giờ 15

06/5/2016

Sáng

Toán, Địa

90 phút+60

7 giờ 15

7 giờ 30

07/5/2016

Sáng

Tiếng Anh, Địa

45 phút/môn

13 giờ 00

13 giờ 15

 

* Nếu kiểm tra từ 02 môn/buổi thì nghỉ 15 phút kiểm tra môn tiếp theo.

- Mỗi lớp là một phòng, trường nào có điều kiện thì chia nhiều phòng; bố trí giáo viên coi thi chéo môn; trả bài kiểm tra và sửa cho HS trước khi cộng điểm.

* Riêng khối 9:

          - Trường có điều kiện về phòng học thì bố trí tương đương 24 học sinh/phòng, 02 giám thị/phòng.

- Thực hiện kỳ kiểm tra nghiêm túc, xử lý vi phạm theo qui chế thi tốt nghiệp. BGH lên lịch trả bài kiểm tra và sửa cho học sinh, công bố điểm cụ thể trước khi cộng điểm.

          - Thành lập Hội đồng chấm và chấm tại trường, có đánh phách (dùng giấy thi như thi tốt nghiệp). Sau khi xử lý kết quả, bài kiểm tra của học sinh lưu tại trường. Thống kê điểm kiểm tra học kỳ của từng giáo viên dạy, tính tỉ lệ chất lượng, công khai HĐSP làm cơ sở xét thi đua và phân công chuyên môn những năm học sau.

          2. Lịch nhận đề:

* BGH các trường đến PGD&ĐT nhận đĩa (CD) đề kiểm tra học kỳ 2-khối 6,7,8,9 vào lúc 14 giờ, ngày 27/4/2016 (thứ tư), các trường tự sao in đề cho học sinh.

3. Ôn tập:  

          - Tất cả học sinh đều phải được tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra học kỳ.

          - GV bộ môn hướng dẫn cho học sinh phương pháp ôn tập, phương pháp làm bài, cách trình bày một bài làm. Tất cả các khối ôn tập từ tuần đầu HK2 đến thời điểm tổ chức kiểm tra.

          - Ôn tập học sinh theo ma trận đề: nhận biết tương đương 50%, thông hiểu và vận dụng tương đương 50%.

4. Chấm kiểm tra học kỳ:

- Chấm theo đúng đáp án và biểu điểm; tổ chức chấm chéo bài kiểm tra ở những môn có điều kiện; bài kiểm tra học kỳ và biểu điểm chấm được lưu lại trường.

- Trong quá trình chấm, nếu điều chỉnh biểu điểm, phải có ý kiến của cá nhân hoặc tổ chức ra đề.

5. Đánh giá xếp loại học sinh:

- Thực hiện đánh giá học sinh đúng qui trình, qui chế, chính xác, phân công tổ chuyên môn duyệt.

- Ban kiểm tra nội bộ trường học phải kiểm tra lại việc đánh giá xếp loại học sinh của từng lớp, trước khi BGH ký duyệt.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Thành lập Hội đồng kiểm tra học kỳ; tổ chức khai mạc ở buổi kiểm tra đầu tiên của từng đợt và sinh hoạt yêu cầu, nội qui phòng thi cho học sinh.

          - Phân công thực hiện đối với các thành viên trong BGH, Tổ chuyên môn và giáo viên một cách cụ thể, rõ ràng; qui định thời gian hoàn thành các loại công việc theo qui định.

          - Chuẩn bị đầy đủ các loại biểu mẫu báo cáo (mẫu báo cáo trong đĩa đề HK2), báo cáo về Phòng GD&ĐT - Tổ Nghiệp vụ hạn chót vào ngày 13/5/2016 (thứ hai) - qua email (đ/c Bé Ba) trước và sau đó gửi giấy có dấu đỏ đóng tập.

          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra học kỳ 2, năm học 2015-2016. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, phản ánh về Phòng GD&ĐT để được chỉ đạo kịp thời./.

                                                                           

Nơi nhận:

   - Trường THCS .

   -Lưu VP.

   -D/Tam/hky2. 2015-2016.                                                   

 

 

 

                                                                                                         

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter