Hôm nay ngày 24/02/2020, 12:31:15 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số: 1148/SGDĐT - GDTrH
-
+

Số: 1148/SGDĐT - GDTrH(07/04/2016 08:04:19 GMT+7)

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 1148/SGDĐT - GDTrH

                 Hậu Giang, ngày 12 tháng 11  năm 2015

V/v hướng dẫn đánh giá giờ dạy học theo chuyên đề

 

 

Kính gửi:

 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

- Các Trường THPT, THPT Chuyên, PTDTNT;

- Trung tâm GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

 

          Căn cứ Công văn số: 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng;

          Để triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn đánh giá giờ dạy học theo chuyên đề như sau:

I. YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

          1. Việc xây dựng các chuyên đề dạy học trong mỗi môn học, các chuyên đề tích hợp, liên môn và kế hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh; kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra;

          2. Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được thiết kế thành các hoạt động học của học sinh dưới dạng các nhiệm vụ học tập kế tiếp nhau, mỗi chuyên đề được thực hiện ở nhiều tiết học, nên một nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở trong và ngoài lớp học. Vì thế, trong một tiết học có thể chỉ thực hiện một số bước trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ thuật dạy học được sử dụng. Khi dự một giờ dạy, người dự giờ cần phải đặt giờ dạy trong toàn bộ tiến trình dạy học của chuyên đề đã thiết kế, phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

          3. Tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị, khi đánh giá giờ dạy phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về đối tượng học sinh, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin của giờ lên lớp mà giáo viên đã thực hiện.

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ

  1. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của chuyên đề (bài học) được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh (các năng lực và kĩ năng cần phát triển cho học sinh trong chuyên đề phải được nêu cụ thể, rõ ràng).

2. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính logic của chuỗi kiến thức (hoặc tính liên môn, nếu chủ đề tích hợp liên môn) thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng (của các môn học khác nhau) mà học sinh đạt được qua chuyên đề dạy học. Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng các hoạt động học của chuyên đề gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

3. Thang điểm: có thể cho điểm lẻ đến 0,5 điểm.

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

1. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

10

2. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

10

3. Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

10

4. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

10

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

5. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

5

6. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

5

7. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

5

8. Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

5

3. Hoạt động của học sinh

9. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

10

10. Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

10

11. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

10

12. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

10

Tổng cộng

100

4. Cách xếp loại:

4.1. Loại Giỏi:               a) Điểm tổng cộng đạt từ 85 – 100

b) Trong đó có 6 tiêu chí đạt điểm từ 80% trở lên, 6 tiêu chí còn lại đạt điểm từ 65% trở lên.

4.2. Loại Khá:               a) Điểm tổng cộng đạt từ 70 – 84,5

b) Trong đó có 6 tiêu chí đạt điểm từ 65% trở lên, 6 tiêu chí còn lại đạt điểm từ 50% trở lên.

4.3. Loại Trung bình:   a) Điểm tổng cộng đạt từ 50 – 69,5

          b) Điểm của từng tiêu chí phải đạt 50% trở lên

4.4. Loại Yếu, kém:      a) Loại yếu: Điểm tổng cộng từ 35 – 49,5

                                      b) Loại kém: Điểm tổng cộng nhỏ hơn 35

III. NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý TRONG ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY

1. Đánh giá, xếp loại giờ dạy phải đảm bảo các yêu cầu của dạy học theo chuyên đề (phần I) và đúng các yếu tố trong từng tiêu chí.

  1. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học tập với yêu cầu như sau:

          - Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

          - Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; đặc biệt không có học sinh bị "bỏ quên".

          - Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.

          - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến thảo luận của học sinh; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.

          * Lưu ý: Cần tổ chức ghi hình các giờ dạy để sử dụng khi phân tích bài học.

  1. Khi đánh giá, xếp loại giờ dạy phải ghi nhận xét cụ thể về ưu điểm, hạn chế của từng hoạt động (theo mẫu phiếu đánh giá giờ dạy đính kèm).

Yêu cầu các đơn vị chỉ đạo triển khai việc đánh giá giờ dạy học theo chuyên đề đến toàn thể giáo viên của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất ý kiến, đơn vị tập hợp và gửi về Phòng GDTrH – Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản hoặc email: phonggdtrh@haugiang.edu.vn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, GDTrH, P5.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hùng Nhiên

 

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter