Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:18:24 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Số 07PGDĐT-NV
-
+

V/v Hướng dẫn nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn năm học 2015-2016(01/04/2016 23:04:34 GMT+7)

  V/v Hướng dẫn nội dung sinh hoạt

  tổ chuyên môn năm học 2015-2016

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trực thuộc.

 

Căn cứ công văn số 527/BC-PGDĐT, ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Ngành Giáo dục và Đào tạo Long Mỹ về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ hướng dẫn các trường TH, THCS nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo tinh thần đổi mới từ năm học 2015-2016 như sau:

 

1. Hồ sơ và định kỳ sinh hoạt chuyên môn:

- Căn cứ Điều lệ cấp TH và THCS, tổ chuyên môn được sinh hoạt chuyên môn thường xuyên 2 tuần/lần.

- Tổ trưởng có sổ triển khai nội dung sinh hoạt tổ, có sổ biên bản họp tổ, cuối biên bản có đủ chữ ký các tổ viên tham dự.

- Thành phần sinh hoạt tổ gồm tất của tổ viên và có thể mời BGH dự.

 

2. Nội dung sinh hoạt tổ:

Nội dung cơ bản sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:

* Đánh giá của tổ trưởng:

- Kiểm điểm công tác của tổ: số tiết dự giờ, thao giảng, kiểm tra hồ sơ tổ viên. Các nội dung trên phải có số liệu cụ thể (xếp loại..., nhận xét ưu điểm hạn chế của các loại hồ sơ đã kiểm tra.

- Kiểm điểm công tác khác của tổ: thực hiện “Trưởng học kết nối”, việc sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT, bồi dưỡng và hiệu quả học sinh giỏi, GV giỏi, các phong trào....

- Đánh giá chung tình hình của tổ: ưu điểm, hạn chế.

- Ý kiến thảo luận qua đánh giá của tổ trưởng.

          * Lưu ý: Các đánh giá, nhận xét phải thật cụ thể, có số liệu rõ ràng.

- Hướng tới:

1. Triển khai kế hoạch tổ: dự giờ, thao giảng, thực hiện chương trình, bồi dưỡng nâng cao chất lượng phong trào mũi nhọn, chuyên đề...phân công giao việc cụ thể.

2. Thảo luận các nội dung sắp dạy của bộ môn trong tuần tới: nội dung khó; sử dụng phương pháp gì qua từng nội dung bài dạy, phần nội dung nào cần ứng dụng đồ dùng gì? Ứng dụng CNTT bằng phần mềm nào? Ở trường có thiết bị nào và tổ cần làm đồ dùng gì?

3. Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy đạt chất lượng trong thời gian qua; quá trình đánh giá kết quả học tập của học sinh.

4. Các hoạt động hành chính khác trong nội dung hoạt động của tổ chuyên môn được tiến hành theo quy định của Điều lệ nhà trường.

5. Việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao.

6. Đề xuất, kiến nghị.

 

* Kết luận của tổ trưởng; ý kiến của BGH dự sinh hoạt tổ (nếu có).

 

          Trên đây nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo tinh thần đổi mới từ năm học 2015-2016. Phòng GD&ĐT đề nghị các trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc tinh thần trên./.

                            

 

* Nơi nhận:

- Các trường trong huyện.                                                                   

- Các bộ phận PGD.

- Lưu:   Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TX.  LONG MỸ

TRƯỜNG ………….

–––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

                       

 

(Hướng dẫn viết biên bản họp tổ chuyên môn)

 

BIÊN BẢN

(V/v họp tổ chuyên môn lần……tháng……năm 201…..)

 

  1. PHẦN MỞ ĐẦU:

- Tổ ………………………………..tiến hành cuộc họp tổ chuyên môn vào lúc…..giờ…….ngày……/……/201….

- Địa điểm:  ……………………………………….

- Thành phần: (ghi họ và tên người có mặt, chức vụ).

1- Nguyễn Văn A, Tổ trưởng- chủ tọa.

2- Nguyễn Văn B, GV- thư ký.

- Họ và tên những người vắng, lý do vắng (nếu có vắng).

 

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

  1. Ô, (Bà) nêu chương trình và yêu cầu cuộc họp:

-……………………….

-……………………….

          2. Ông (Bà)……trình bày nội dung….

          3. Trao đổi của tổ………………………………….

          4. Ý kiến đề xuất của tổ viên:

                   * Ý kiến 1: Ông(bà) – nêu gọn, trọng tâm nội dung phát biểu.

                   ……………………………

                   ……………………………

5. Kết luận của tổ trưởng:

          a- Vấn đề…………….

          b- Vấn đề…………….

III. PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp kết thúc vào lúc…………cùng ngày, trong không khí đoàn kết nhất trí với nội dung triển khai và kết luận của đ/c tổ trưởng.

 

          THƯ KÝ                                                    CHỦ TỌA                                                          

 

 

 

Họ và tên và chữ ký các thành viên dự họp

1- Nguyễn Văn A                              ký tên

 

PHÒNG GD&ĐT TX.  LONG MỸ

TRƯỜNG ………….

–––––

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

                       

 

(Hướng dẫn viết biên bản họp tổ chuyên môn)

 

BIÊN BẢN

(V/v họp tổ chuyên môn lần……tháng……năm 201…..)

 

  1. PHẦN MỞ ĐẦU:

- Tổ ………………………..tiến hành cuộc họp tổ chuyên môn vào lúc…..giờ…….ngày……/……/201….

- Địa điểm:  ……………………………………….

- Thành phần:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

III.  PHẦN KẾT THÚC:

Cuộc họp kết thúc vào lúc…… giờ ……cùng ngày, trong không khí đoàn kết nhất trí với nội dung triển khai và kết luận của đ/c ……………………….

          CHỦ TỌA                                                           THƯ KÝ

 

 

 

 

 

Họ và tên và chữ ký các thành viên dự họp

1-………………………………………………….         

2-……………………………………….

3-………………………………………………….

4-………………………………………..

5-………………………………………………….         

6-………………………………………..

7-………………………………………………….         

8-………………………………………..

9-………………………………………………….         

10-…………………

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter