Hôm nay ngày 24/02/2020, 1:14:00 AM GMT+7 Tìm kiếm | Đăng nhập

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ

Phòng GDĐT TX Long Mỹ
-
+

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh(07/04/2016 08:04:29 GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẬU GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1097/QĐ-UBND

                                Hậu Giang, ngày 7 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 115/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên     địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường, khai giảng:

a) Ngày tựu trường:

- Ngành học mầm non và các cấp học phổ thông: ngày 10/8/2015.

- Giáo dục thường xuyên (THCS và THPT): ngày 24/8/2015.

b) Ngày khai giảng:

- Ngành học mầm non và các cấp phổ thông tổ chức khai giảng đồng loạt vào ngày 05/9/2015.

- Giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 08/9/2015.

2. Ngày bắt đầu (thực học), kết thúc học kỳ I, học kỳ II và kết thúc năm học:

a) Ngành học mầm non:  

- Học kỳ I: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/12/2015, trong đó đảm bảo có 18 tuần thực học.                                                  

- Học kỳ II: từ ngày 04/01/2016 đến ngày 20/5/2016, trong đó đảm bảo có 17 tuần thực học. 

b) Cấp Tiểu học:  

- Học kỳ I: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 31/12/2015, trong đó đảm bảo có 18 tuần thực học.                                                  

- Học kỳ II: từ ngày 04/01/2016 đến ngày 20/5/2016, trong đó đảm bảo có 17 tuần thực học. 

c) Cấp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT):

- Học kỳ I: từ ngày 17/8/2015 đến ngày 02/01/2016, trong đó đảm bảo có 19 tuần thực học.                                                  

- Học kỳ II: từ ngày 04/01/2016 đến ngày 25/5/2016, trong đó đảm bảo có 18 tuần thực học.

d) Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT):

+ Học kỳ I: từ ngày 31/8/2015 đến ngày 02/01/2016, trong đó đảm bảo có 16 tuần thực học.

+ Học kỳ II: từ ngày 04/01/2016 đến ngày 21/5/2016, trong đó đảm bảo có 16 tuần thực học.

* Ghi chú:

- Thời gian các cấp học phổ thông thống nhất tổ chức kiểm tra học kỳ là 10 ngày (mỗi học kỳ 05 ngày). Riêng đối với ngành học mầm non thời gian để chuyển giao giai đoạn giữa các chuyên đề là 10 ngày.

- Tùy vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, các đơn vị sắp xếp ổn định lớp, ổn định học sinh trong tuần đầu tiên của năm học (tuần tựu trường), nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng theo tinh thần Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016.

- Thời gian còn lại trong năm học được dành riêng cho các hoạt động khác, tùy vào điều kiện thực tế của từng đơn vị.

- Ngành học mầm non và các cấp học phổ thông kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập và kiểm tra cuối năm) trước ngày 25/5/2016 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2016.

- Đối với lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên: tựu trường vào ngày 10/8/2015, bắt đầu thực học từ ngày 17/8/2015; hoàn thành chương trình chậm nhất vào ngày 25/5/2016.

3. Ngày thi học sinh giỏi, học viên giỏi các cấp học, ngành học:

- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học, THCS, THPT; thi học viên giỏi THCS, THPT thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 06, 07 và 08/01/2016.

            4. Ngày thi THPT quốc gia, xét hoàn thành chương trình tiểu học, THCS:

- Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét  công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2016.

- Thi THPT quốc gia năm 2016 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017:

- Tuyển sinh vào các lớp mầm non, mẫu giáo, lớp 1: bắt đầu từ ngày 11/7/2016 đến ngày 12/8/2016.

- Tuyển sinh vào lớp 6: bắt đầu từ 13/6/2016 đến ngày 08/7/2016.

- Tuyển sinh lớp 10 THPT: hoàn thành trước ngày 31/7/2016.

 - Tuyển sinh lớp 10 bổ túc THPT: hoàn thành trước ngày 08/9/2016.

 6. Các ngày nghỉ lễ, tết Nguyên đán và các ngày nghỉ khác:

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Nghỉ tết Nguyên đán: ít nhất là 07 ngày (thực hiện theo Luật Lao động và các văn bản chỉ đạo về việc nghỉ tết Nguyên đán của các cấp có thẩm quyền).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

            1. Quyết định thời gian nghỉ hè của giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (phải đảm bảo là 02 tháng). Trong khoảng thời gian nghỉ hè này, căn cứ tình hình của địa phương, của ngành, giáo viên sẽ tham gia các lớp học tập chính trị hè và bồi dưỡng  chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá  khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù.

3. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

4. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ GD&ĐT;

- VP. Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban VHXH HĐND tỉnh;

- LĐLĐ tỉnh;

- Tỉnh Đoàn Hậu Giang;

- Lưu: VT, VX. TN

           D/2015/QD/SGD/Ke hoạch nam hoc 2015 2016

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                  Đồng Văn Thanh

 

Tải tập tin

Tin khác

Thông báo

Owl Image

Văn bản mới

Liên kết

Owl Image
Flag Counter