Hôm nay thứ 3. Ngày 28/07/2015

Lãnh đạo Sở

LÃNH ĐẠO SỞ

--------oo00oo--------
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.


Giám đốc:    LÊ HOÀNG TƯƠI

· Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch - tài chính, xây dựng cơ bản, các dự án, chủ tài khoản.

· Điện thoại: 0913.871.115

· Email: tuoilh@haugiang.edu.vn  

 

Phó Giám đốc:   NGUYỄN HÙNG NHIÊN

· Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác hoạt động văn phòng Sở, giáo dục trung học, khảo thí, các đoàn thể và thi đua khen thưởng.

· Điện thoại: 0913.705.702

· Email: nhiennh@haugiang.edu.vn  

 

Phó Giám đốc:   NGUYỄN HOÀI THÚY HẰNG

·  Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách công tác giáo dục chuyên nghiệp - giáo dục thường xuyên, công nghệ thông tin-quản lý thiết bị và thư viện.

· Điện thoại: 0919.886.761

·  Email: hangnht@haugiang.edu.vn 

 

Phó Giám đốc:    NGUYỄN NGỌC ÁNH

·  Lĩnh vực phụ trách: Phó Giám đốc phụ trách giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, các hoạt động và mô hình xã hội hóa giáo dục, các tổ chức hội trong nhà trường.

·  Điện thoại: 0907.192.435

·  Email: anhnn@haugiang.edu.vn 

Thông báo