Hôm nay thứ 6. Ngày 28/11/2014
DANH SÁCH TỔ TOÁN - LÝ - TIN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

E-mail

Điện thoại

1

 

Huỳnh Trung Cừ

P. HIỆU TRƯỞNG

cuht.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0902.824044

2

 

Nguyễn Ngọc Huy

TỔ TRƯỞNG

huynn.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0985.776876

3

 

Nguyễn Kim Thanh

TỔ PHÓ

thanhnk.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0902.514484

4

 

Phạm Hoàng Tính

TỔ PHÓ

tinhph.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0972.040938

5

 

Nguyễn Đức Toàn

BÍ THƯ ĐOÀN

toannd.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0976.667662

6

 

Cao Xuân Đúng

P. BÍ THƯ ĐOÀN

dungcx.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0975.150333

7

 

Nguyễn Đức Bằng

GIÁO VIÊN

bangnd.c23cayduong@haugiang.edu.vn

01684.803895

8

 

Nguyễn Hoàng Linh

GIÁO VIÊN

linhnh.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0977.364244

9

 

Trương Văn Toản

GIÁO VIÊN

toantv.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0943.144955

10

 

Nguyễn Ngọc Lý

GIÁO VIÊN

lynn.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0973.613830

11

 

 Nguyễn Văn Toàn

GIÁO VIÊN

toannv.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0903.657696

12

 

Nguyễn Trọng Nguyễn

GIÁO VIÊN

nguyennt.c23cayduong@haugiang.edu.vn

01654.592227

13

 

Nguyễn Văn Tam

GIÁO VIÊN

tamnv.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0984.070609

14

 

Nguyễn Thanh Tùng

GIÁO VIÊN

tungnt.c23cayduong@haugiang.edu.vn

01228.131171

15

 

Hà Thanh Hiển

GIÁO VIÊN

hienht.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0989.711151

16

 

Nguyễn Thị Diệu Hiền

GIÁO VIÊN

hienntd.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0982.686127

17

 

Thị Nhi

GIÁO VIÊN

nhit.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0988.890876

18

 

Lê Văn Ngô

GIÁO VIÊN

ngolv.c23cayduong@haugiang.edu.vn

0982.559874

Thông báo