Hôm nay ngày 28/05/2018, 2:56:43 AM GMT+7
Tìm kiếm | Đăng nhập

Đường dây nóng, Chánh Văn phòng, SĐT: 0919114155

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.
-
+

Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.(13/04/2017 09:04:47 GMT+7)
Trích đoạn
Được sự thống nhất của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Hậu Giang, ngày 22/01/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Hậu Giang và hơn 80  đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập của tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban giám hiệu Trường CĐCĐ Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang; trường THPT trên địa bàn tỉnh và các Trung tâm GDTX huyện, thị xã, thành phố, tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Truyền - Trưởng phòng GDCN - GDTX,  Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và phương hướng, giải pháp trong thời gian tiếp theo. Báo cáo đã đánh giá kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Hậu Giang về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các nội dung đều đạt và vượt chỉ tiêu đê ra. Cụ thể như: Số người trong độ tuổi từ 15-60 đạt 96% (kế hoạch 96%), số người trong độ tuổi 15-35 biết chữ đạt 99% (kế hoạch 98%).100% huyện, thị xã, thành phố củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; 87% (chỉ tiêu 80%) cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; 3% (chỉ tiêu 20%) cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 2% (chỉ tiểu 5%) có trình độ bậc 3.Về nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề đối với cán bộ, công chức từ tỉnh đến cấp huyện có 99% (chỉ tiêu 100%) cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 99% (chỉ tiêu 95%) cán bộ, công chức giữ các chức chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo bồi dưỡng theo chương trình quy định; 91% (chỉ tiêu 80%) cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm. Đối với cán bộ, công chức cấp xã:Có 92% (chỉ tiêu 100%) cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; 87% (chỉ tiêu 90%) cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định; 73% (chỉ tiêu 70%) công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.Đối với lao động nông thôn:Có 78% (chỉ tiêu 50%) lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các Trung tâm học tập cộng đồng.Đối với công nhân lao động:Có 17% (chỉ tiêu 80%) công nhân lao động tại các khu công nghiệp có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương. Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng:Có59% (chỉ tiêu 30%) học sinh, sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục.

Từ kết quả đã đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng 01 tập thể (Phòng GD&ĐT huyện Vị Thủy) và 01 các nhân (đồng chí Phạm Văn Hoanh, chuyên viên phòng GDCN - GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo) có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập trong 03 năm qua.


Phát biểu và kết luận Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Hậu Giang  đánh giá cao kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh các mục tiêu mà tỉnh chưa đạt so với Kế hoạch thực hiện Đề án đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ bậc 2, bậc 3 cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh đạt rất thấp so với mục tiêu đề ra.

Hội nghị đã đề xuất một số giải pháp triển khai thực hiện Đề án trong giai đoạn 2016 – 2020, trong đó chú trọng các vấn đề:
- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp; đặc biệt cần phát huy vai trò quan trọng của Hội Khuyến học trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng xã hội học tập.
- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập từ đó để mọi người dân, mọi cơ quan, mọi tổ chức nhận thức rõ, đồng tình ủng hộ và có trách nhiệm tích cực tham gia xây xã hội học tập thông qua các phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, xây dựng đơn vị học tập, cộng đồng học tập.Hàng năm chỉ đạo tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời ở tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và tất cả các xã, phường, thị trấn.Biên soạn và phát hành bản tin, các tài liệu tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập; đồng thời tuyên dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập.
- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, các cơ sở giáo dục.
- Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng; các sở, ngành có liên quan triển khai đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện Kế hoạch “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020” tỉnh Hậu Giang theo quyết định 1559/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời cho mọi người.
- Triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách, người dân tộc, phụ nữ theo địa bàn, đặc biệt là các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
- Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân nghiên cứu, đưa công tác xây dựng xã hội học tập là nội dung bắt buộc trong chương trình, kế hoạch hoạt động, thi đua hàng năm và từng giai đoạn.
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ cấp tỉnh đến cấp xã.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, kiểm định, thẩm định chất lượng và xếp loại từng đơn vị; sơ kết từng giai đoạn thực hiện và tổng kết thực hiện Đề án; có các hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực, nhân rộng điển hình đơn vị làm tốt để học tập, đồng thời rút kinh nghiệm và uốn nắn đơn vị làm chưa tốt./.

Tin khác

Lịch công tác

Owl Image Quản lý Văn bản
Owl Image Văn bản Bộ GD và ĐT
Owl Image @moet.edu.vn
Owl Image @haugiang.edu.vn
Owl Image
Hướng dẫn thi THPT
QG và TS ĐHCĐ

Thông báo

Văn bản mới

Owl Image Hệ thống QLGD
Owl Image PCGD - CMC
Owl Image Họp trực tuyến
Owl Image Trường học kết nối

Liên kết website

Owl Image Trường TC Luật Vị Thanh
Flag Counter