• :
 • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

10. Cho phép hoạt động đối với: cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

           10. Cho phép hoạt động đối với: cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Vit Nam

           10.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.

Bước 3: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho phép hoạt động.

Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

10.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

10.3.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đàu tư nước ngoài;

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

d) Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non/cơ sở giáo dục ph thông có vốn đầu tư nước ngoài.

e) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.

f) Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục mầm non/cơ sở giáo dục phổ thông đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, đồng thời gửi kèm:

- Danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng;

- Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng);

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo;

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

- Quy chế đào tạo;

- Quy mô đào tạo (học sinh, học viên);

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

10.4. Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ họp lệ theo quy định.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư nước ngoài. 10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

         10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định/Vãn bản cho phép hoạt động giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

10.8. Lệ phí: Không.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động giáo dục theo Mẫu số 16 tại Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Có Quyết định thành lập cơ sở giáo dục mầm non/cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài; hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồ dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non/cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với quy định của pháp luật.

Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định vê hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 

Sô: ........                                  , ngày..... tháng.... năm...........

ĐƠN ĐĂNG KÝ Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Kính gửi:.................... (3).........................

Cơ sở giáo dục:..................................... (4)...................................

Tên bằng tiếng Việt:.........................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài:............................................................

Tên viết tắt (nếu CÓ):...................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................

Tel: ... Fax:................. Email:..........................

Được thành lập theo Quyết định số:... của ... ngày ... tháng ... năm ...

Xin đăng ký cấp phép hoạt động giáo dục với các nội dung chính như sau:

 1. Người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục:
 1. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dục:
 • Ngày sinh:...................................... Quốc tịch:.................................
 • Số hộ chiếu (hoặc CMND):.........................................................
 • Ngày cấp:....................................... Nơi cấp:....................................
 • Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:.....................................................
 1. Địa điểm hoạt động:....................................................................
 2. Nội dung hoạt động giáo dục:..........................................................

 

 1. Văn bằng/chứng chỉ:...............................................

Chúng tôi xin cam kết:

 • Chịu    trách nhiệm hoàn toàn về  sự trung thực và sự chính xác của nội

dung Đơn xin đăng  ký cho phép hoạt          động và tài liệu kèm theo.

 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục có vôn đẩu tư nước ngoài

(Ký, đóng dấu và ghi rô họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

Ghì chú:

 1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có);
 2. Tên cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục;

Tên cơ sở có vốn đàu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết