THANH TRA SỞ


----------oo00oo-----------

1. Chức năng:

Thanh tra sở giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a.Thanh tra có tài khoản và con dấu riêng.

b. Xây dựng và trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc Sở duyệt; theo dõi tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Giám đốc Sở.

c. Hướng dẫn công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

d. Tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập, công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Khi tiến hành thanh tra, có quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

e. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị Giám đốc Sở và các cơ quan những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

f. Chủ trì giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

g. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.

h. Phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo.

i. Thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cộng tác viên thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

j. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

k. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở khi cần thiết.

l. Phối hợp thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

m. Hướng dẫn thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

n. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

o. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ:
Điện thoại: 0293.3876.267 (số nội bộ: 306)
Fax: 0293.3878.945 
Email: Thanhtra@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Thái Văn ÚtChánh Thanh trauttv@haugiang.edu.vn 
2Nguyễn Phú CườngP. Chánh Thanh tracuongnp@haugiang.edu.vn 
3Huỳnh Thế CườngThanh tra viêncuonght@haugiang.edu.vn 
4Nguyễn Thanh HồngThanh tra viênhongnt@haugiang.edu.vn