PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - CƠ SỞ VẬT CHẤT
-------ooOOOoo------

 

     1. Chức năng:

     Phòng Quản lý chất lượng - Cơ sở vật chất giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý về công tác thư viện, thiết bị, đồ dùng trẻ em ở các cơ sở giáo dục trong tỉnh; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy; công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

     2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

     a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về thư viện, thiết bị, đồ dùng trẻ em; ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

     b. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về công nghệ thông tin, tiêu chuẩn thư viện, thiết bị dạy học,công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

     c. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

     d. Quản lý Website của cơ quan Sở, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thị, thành; kỹ thuật đường truyền mạng Internet giáo dục.

     đ. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra về công tác thư viện, thiết bị, đồ dùng trẻ em của các cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

     e. Tham gia thẩm định về sách, thiết bị, đồ dùng trẻ em khi thực hiện hợp đồng và cấp phát; tổng hợp nhu cầu sử dụng và xây dựng kế hoạch phân bổ phù hợp về thư viện, thiết bị giáo dục, đồ dùng trẻ em ở các cơ sở giáo dục trình Giám đốc Sở duyệt.

     f. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (các môn văn hóa và thực hành Lý - Hóa - Sinh lớp 9 và lớp 12), cấp quốc gia,thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp.

     g. Quản lý hồ sơ các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, chọn đội tuyển các môn văn hóa tham dự kỳ thi cấp khu vực, cấp quốc gia, thi tốt nghiệp trung học phổ thông; quản lý, cấp phát bằng và bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     h. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên hàng năm trình Giám đốc Sở duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

     i. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tự đánh giá cho cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, thường xuyên.

     j. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành, các trường trung học phổ thông, trung tâm thường xuyên huyện, thị, thành thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục.

     k. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về quản lý cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục; tổ chức và hoạt động tuyển sinh, thi cử của cấp trung học, công tác kiểm định chất lượng giáo dục của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     l. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

     3. Liên hệ:

     Điện thoại: 02933 876.267
     Email: phongqlclcsvc@haugiang.edu.vn

     4. Danh sách cán bộ:

TTHọ và tênChức vụEmailMáy lẻ
1Nguyễn Thanh ThiênTrưởng phòngthiennt@haugiang.edu.vn 
2Trần Văn TínhPhó Trưởng phòngtinhtv@haugiang.edu.vn 
3Lâm Phương ChâuChuyên viênchaulp@haugiang.edu.vn 
4Đặng Thị Kim HuệChuyên viênhuedtk@haugiang.edu.vn 
5Nguyễn Thị Kim NgânChuyên viênnganntk@haugiang.edu.vn