PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

--------------o0o------------

1. Chức năng:

Phòng Giáo dục Trung học giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục trung học (THCS, THPT) trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về giáo dục trung học thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để phát triển giáo dục.

b. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông Dân tộc nội trú thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Sở tham mưu UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục trung học sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác thi nghề; công tác phổ cập giáo dục trung học và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục trung học theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

e. Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên trung học; chỉ đạo cho cơ sở tổ chức các hội thi, các phong trào nâng cao chất lượng giáo dục trung học; hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc từng năm học cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trung học.

f. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý giáo dục về các chuyên đề: đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng thiết bị và phương tiện dạy học hiệu quả; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, phát triển giáo dục về giới,…

g. Chủ trì xây dựng các loại hình trường, lớp, trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục trung học. Hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo của học sinh và thiết bị dạy học thuộc giáo dục trung học. Chỉ đạo thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có).

h. Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành hoạt động dạy và học của trường Phổ thông dân tộc nội trú HimLam.

i. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.

j. Tổ chức chỉ đạo việc giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề cho học sinh THCS, THPT. Tham mưu cho lãnh đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan thực hiện tốt các nội dung trong giáo dục lồng ghép.

k. Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức các kỳ thi tuyển sinh hàng năm trình Giám đốc Sở duyệt;

l. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác thi tuyển sinh, xét công nhận tốt nghiệp; quản lý hồ sơ các kỳ thi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

m. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục trung học của địa phương với UBND cấp tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

n. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng, ban có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ: 
Điện thoại:0293.3876.267
Fax: 0293.3878.945
Email: phonggdtrh@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Trần Hiền HòaTrưởng phònghoath@haugiang.edu.vn 
2Hà Thế TrungPhó Trưởng phòngtrunght@haugiang.edu.vn 
3Phạm Thị Mỹ LinhPhó Trưởng phònglinhptm@haugiang.edu.vn 
4Nguyễn Bảo ViệtChuyên viênvietnb@haugiang.edu.vn 
5Đồng Minh LongChuyên viênlongdm@haugiang.edu.vn 
6Nguyễn Quang NhậtChuyên viênnhatnq@haugiang.edu.vn 
7Võ Quang TấnChuyên viêntanvq@haugiang.edu.vn 
8Nguyễn Hoàng ChươngChuyên viênchuongnh@haugiang.edu.vn