PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - GIÁO DỤC MẦM NON

-------oo00oo-------


1. Chức năng:

         Phòng Giáo dục Tiểu học - Giáo dục Mầm non giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý nhà nước về mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục tiểu học, mầm non trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, quyết định, chỉ thị về giáo dục tiểu học, mầm non thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh để phát triển giáo dục.

b. Dự thảo mức thu lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Sở tham mưu UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật.

c. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục tiểu học, mầm non sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ trường Dạy trẻ khuyết tật, các cơ sở giáo dục tiểu học, mầm non thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh; công tác phổ cập giáo dục tiểu học và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ. Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học, mầm non; chỉ đạo cho cơ sở tổ chức các hội thi, các phong trào nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, mầm non; hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên hoặc từng năm học cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, mầm non. 

e. Tổ chức các hội nghị, hội thảo các lớp tập huấn cho giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý giáo dục về các chuyên đề; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá; sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; sử dụng thiết bị và phương tiện dạy học hiệu quả; giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, phát triển giáo dục về giới.

f. Chủ trì xây dựng các loại hình trường, lớp, trường chuẩn quốc gia thuộc giáo dục tiểu học, mầm non. Hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo của học sinh và thiết bị dạy học thuộc giáo dục tiểu học, mầm non. Chỉ đạo thực hiện các chương trình thí điểm (nếu có).

g. Giúp Giám đốc Sở quản lý, điều hành hoạt động dạy và học của Trường Dạy trẻ khuyết tật.

h. Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non. Chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục thể chất, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường. Tham mưu với lãnh đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan để giáo dục lồng ghép: Giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục địa phương.

i. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục tiểu học, mầm non theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

j. Thực hiện thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

k. Thực hiện công tác phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị có liên quan và nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Liên hệ:

Điện thoại: 0293.3876.267
Fax: 0293.3878.945
Email: phonggdth@haugiang.edu.vn

4. Danh sách cán bộ:

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤEMAILĐIỆN THOẠI
1Hồ Văn Bé HaiTrưởng phònghaihvb@haugiang.edu.vn 
2Phạm Minh CườngP.Trưởng phòngcuongpm@haugiang.edu.vn 
3Trần Thị Kim HuệChuyên viênhuettk@haugiang.edu.vn 
4Kiều Ngọc NamChuyên viênnamkn@haugiang.edu.vn 
5Cao Mộng NghiChuyên viênnghicm@haugiang.edu.vn 
6Trần Thị Hồng Nhung Chuyên viên
nhungtth@haugiang.edu.vn